Study English English grammar,books,tests 50 tests

Lesson 31

The Old Man And The Sea

by Ernest Hemingway

Дорогие друзья! Мы с Вами продолжаем совмещать приятное с полезным: изучать английский язык, читая повесть Эрнеста Хэмингуэя «Старик и море» в оригинале. «Ваш словарик»-"Your vocabulary" познакомит Вас со словами, которые могут вызвать затруднения в понимании фрагмента текста данного урока. Если неизвестного слова нет в уроке, выберите букву, на которую оно начинается и перейдите в раздел "Vocabulary", где Вы и найдете перевод нужного слова. Перевод всех слов находится в словаре. Профессиональный перевод, выполненный Е. Голышевой и Б. Изаковым, вы можете прочитать в разделе "The translation". Сам текст в оригинале представлен в рубрике "The old man and the sea". "The pronunciation" снимет возможные трудности в произношении.

Your vocabulary


Daylight-[д'ейлайт]- дневное время суток, дневной свет
Backbone-[б'экбэун]- позвоночник
Harshness-[х'а:шнэс]- жесткость, резкость
For once-[фо: У'анс]- на этот раз, изредка, один раз, в виде исключения
Warbler-[У'о:блэ]- славка (певчая птица)
Trip-[трип]- поездка, перелёт, путешествие
Teeter-[т'и:тэ]- качать, колебать, раскачиваться
Grip-[грип]- сжимать, схватить; захват, хватка
Windless-[У'индлэс]- безветренный
Anyway-['эниУэй]- в любом случае, все равно
Stiffen-[ст'ифн]- застывать, делать напряженным


"The old man and the sea"

“God let him jump,” the old man said. “I have enough line to handle him.”
Maybe if I can increase the tension just a little it will hurt him and he will jump, he thought. Now that it is daylight let him jump so that he’ll fill the sacks along his backbone with air and then he cannot go deep to die.
He tried to increase the tension, but the line had been taut up to the very edge of the breaking point since he had hooked the fish and he felt the harshness as he leaned back to pull and knew he could put no more strain on it. I must not jerk it ever, he thought. Each jerk widens the cut the hook makes and then when he does jump he might throw it. Anyway I feel better with the sun and for once I do not have to look into it.
There was yellow weed on the line but the old man knew that only made an added drag and he was pleased. It was the yellow Gulf weed that had made so much phosphorescence in the night.
“Fish,” he said, “I love you and respect you very much. But I will kill you dead before this day ends.”
Let us hope so, he thought.
A small bird came toward the skiff from the north. He was a warbler and flying very low over the water. The old man could see that he was very tired.
The bird made the stern of the boat and rested there. Then he flew around the old man’s head and rested on the line where he was more comfortable.
“How old are you?” the old man asked the bird. “Is this your first trip?”
The bird looked at him when he spoke. He was too tired even to examine the line and he teetered on it as his delicate feet gripped it fast.
“It’s steady,” the old man told him. “It’s too steady. You shouldn’t be that tired after a windless night. What are birds coming to?”
The hawks, he thought, that come out to sea to meet them. But he said nothing of this to the bird who could not understand him anyway and who would learn about the hawks soon enough.
“Take a good rest, small bird,” he said. “Then go in and take your chance like any man or bird or fish.”
It encouraged him to talk because his back had stiffened in the night and it hurt truly now.
“Stay at my house if you like, bird,” he said. “I am sorry I cannot hoist the sail and take you in with the small breeze that is rising. But I am with a friend.”
Just then the fish gave a sudden lurch that pulled the old man down onto the bow and would have pulled him overboard if he had not braced himself and given some line.
The bird had flown up when the line jerked and the old man had not even seen him go. He felt the line carefully with his right hand and noticed his hand was bleeding.

The pronunciation

["год лет хим джамп," Зи 'эулд мэн сэд. "ай хэв ин'аф тайм ту хэндл хим."
м'эйби иф ай кэн инкр'и:з Зэ т'эншн джаст э литл ит У'ил хё:т хим энд хи У'ил джамп, хи С:о:т. н'ау Зэт ит из д'эйлайт лет хим джамп с'эу Зэт хил фил Зэ сэкс эл'он: хиз б'экбэун У'иЗ 'эе энд Зен хи к'энэт г'эу ди:п ту дай.
хи трайд ту инк'и:з Зэ т'эншн, бат Зэ лайн хэд би:н то:т ап ту Зэ в'эри эдж эв Зэ бр'эйкин: п'оинт синс хи хэд хукт Зэ фиш энд хи фэлт Зэ х'а:шнэс эз хи ли:нд бэк ту пул энд нью хи куд пут н'эу мо: стрэйн он ит. ай маст нот джё:к ит 'эвэ, хи С:о:т. и:ч джё:к У'айднз Зэ кат Зэ хук мэйкс энд Зен У'эн хи даз джамп хи майт С:р'эу ит. 'эниУэй ай фи:л б'этэ У'иЗ Зэ сан энд фо: У'анс ай ду нот хэв ту лук 'инту ит.
З'эе У'оз й'елэу У'и:д он Зэ лайн бат Зи 'эулд мэн нью: Зэт 'эунли мэйд эн 'эдид дрэг энд хи У'оз плизд. ит У'оз Зэ й'елэу галф У'и:д Зэт хэд мэйд с'эу мач ф'осфэр'эснс ин Зэ н'айт.
"фиш," хи сэд, ай лав ю: энд рисп'экт ю: в'эри мач. бат ай У'ил кил ю: дэд биф'о: Зис дэй эндз."
лет ас х'эуп с'эу, хи С:о:т.
э смо:л бё:д кэйм туУ'о:д Зэ скиф фром Зэ но:С:. хи У'оз э У'о:блэ энд фл'айин: в'ери л'эу 'эувэ Зэ У'отэ. Зи 'эулд мэн куд си: Зэт хи У'оз в'эри т'айэд.
Зэ бё:д мэйд Зэ стё:н эв Зэ б'эут энд р'эстид З'эе. Зен хи флу: эр'аунд Зи 'эулд мэнз хэд энд р'эстид он Зэ лайн У'эе хи У'оз мо: к'амфтбл.
"х'ау 'эулд а: ю:?" Зи 'эулд мэн а:скт Зэ бё:д. "из Зис ё: фё:ст трип?"
Зэ бё6д лукт эт хим У'эн хи сп'эук. хи У'оз ту: тайэд 'ивн ту игз'эмин Зэ лайн энд хи т'и:тэд он ит эз хиз д'эликит фи:т грипт ит фа:ст.
"итс ст'эди," Зи 'эулд мэн т'эулд хим."итс ту: ст'эди. ю: шуднт би: Зэт т'айэд 'афтэ э У'индлэс найт. У'от а: бё:дз к'амин: ту?
Зэ хо:кс, хи С:о:т, Зэт кайм 'аут ту си: ту ми:т Зем. бат хи сэд н'аС:ин: эв Зис ту Зэ бё:д ху куд нот андэст'энд хим 'эниУэй энд ху У'уд лё:н эб'аут Зэ хо:кс су:н ин'аф.
"тэйк э гу:д рэст, смо:л бё:д," хи сэд. "Зен г'эу ин энд тэйк ё: ча:нс лайк 'эни мэн о: бё:д о: фиш."
ит инк'арэджьд хим ту то:к бик'о:з хиз бэк хэд ст'ифнд ин Зэ найт энд ит хё:т тр'у:ли н'ау.
"стэй эт май х'аус иф ю: лайк, бё:д," хи сэд. "ай эм с'ори ай к'энот хойст Зэ сэйл энд тэйк ю: ин У'иЗ Зэ смо:л бри:з Зэт из р'айзин:. бат ай эм У'иЗ э фрэнд."
джаст Зен Зэ фиш гэйв э садн лё:ч Зэт пулд Зи 'эулд мэн д'аун 'онту Зэ б'эу энд У'уд хэв пулд хим 'эувэбо:д иф хи хэд нот брэйст химс'элф энд гивн сам лайн.
Зэ бё:д хэд фл'эун ап У'эн Зэ лайн джё:кт энд Зи 'эулд мэн хэд нот 'ивн си:н хим г'эу. хи фэлт Зэ лайн к'эефули У'иЗ хиз райт хэнд энд н'эутист хиз хэнд У'оз бл'и:дин:.]Скачать аудиофайл Вы можете,
пройдя по этой ссылке или нажав на кнопку "Скачать"The translation

— Господи, заставь ее вынырнуть! — сказал старик. — У меня хватит бечевы, чтобы с ней справиться.
«Может быть, если мне удастся немножко усилить тягу, ей будет больно и она выпрыгнет, — подумал старик. — Теперь, когда стало светло, пусть она выпрыгнет. Тогда пузыри, которые у нее идут вдоль хребта, наполнятся воздухом и она не сможет больше уйти в глубину, чтобы там умереть». Он попытался натянуть бечеву потуже, но с тех пор, как он поймал рыбу, леса и так была натянута до отказа, и когда он откинулся назад, чтобы натянуть ее еще крепче, она больно врезалась в спину, и он понял, что у него ничего не выйдет. «А дергать нельзя, — подумал он. — Каждый рывок расширяет рану, которую нанес ей крючок, и если рыба вынырнет, крючок может вырваться совсем. Во всяком случае, я чувствую себя лучше теперь, когда светит солнце, и на этот раз мне не надо на него смотреть».
Лесу опутали желтые водоросли, но старик был рад им, потому что они задерживали ход лодки. Это были те самые желтые водоросли, которые так светились ночью.
— Рыба, — сказал он, — я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя прежде, чем настанет вечер.
«Будем надеяться, что это мне удастся», — подумал он. С севера к лодке приблизилась маленькая птичка. Она летела низко над водой. Старик видел, что она очень устала.
Птица села на корму отдохнуть. Потом она покружилась у старика над головой и уселась на бечеву, где ей было удобнее. — Сколько тебе лет? — спросил ее старик. — Наверно, это твое первое путешествие?
Птица посмотрела на него в ответ. Она слишком устала, чтобы проверить, достаточно ли прочна бечева, и лишь покачивалась, обхватив ее своими нежными лапками.
— Не бойся, веревка натянута крепко, — заверил ее старик. — Даже слишком крепко. Тебе не полагалось бы так уставать в безветренную ночь. Ах, не те нынче пошли птицы!
«А вот ястребы, — подумал он, — выходят в море вам навстречу». Но он не сказал этого птице, да она все равно его бы не поняла. Ничего, сама скоро все узнает про ястребов.
— Отдохни хорошенько, маленькая птичка, — сказал он. — А потом лети к берегу и борись, как борется каждый человек, птица или рыба. Разговор с птицей его подбодрил, а то спина у него совсем одеревенела за ночь, и теперь ему было по-настоящему больно. — Побудь со мной, если хочешь, птица, — сказал он. — Жаль, что я не могу поставить парус и привезти тебя на сушу, хотя сейчас и поднимается легкий ветер. Но у меня тут друг, которого я не могу покинуть. В это мгновение рыба внезапно рванулась и повалила старика на нос; она стащила бы его за борт, если бы он не уперся в него руками и не отпустил бы лесу.
Когда бечева дернулась, птица взлетела, и старик даже не заметил, как она исчезла. Он пощупал лесу правой рукой и увидел, что из руки течет кровь.

Previous lesson Next lesson

 

Рассылка 'English: The woman in white' Rambler's Top100 Анализ сайта
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 217500640291
Проверить аттестат
Copyright © 2008-2022 English:the best
info@english-thebest.ru 89825078770 Представленные файлы предназначены только для ознакомления. Все права на файлы принадлежат их авторам.